Statutes

Teknovatøren’s statutes are written in Norwegian.

Vedtekter for teknovatøren

Nedtegnet 28.10.2010 på konstituerende generalforsamling. Paragraf 3 og 6 ble henholdsvis konstruert og omdefinert på generalforsamlingen 30.08.2011. Sist endret ved generalforsamling 17.01.2022.

§ 1 – Foreningens navn

Foreningen og tidsskriftet skal gå under navnet Teknovatøren.

§ 2 – Foreningens formål

Foreningen har som målsetting å fremme fagfeltet Science and Technology Studies og innovasjonsstudier. TIK-senteret skal frem som en synlig og aktiv aktør på SV-fakultetet og i andre relevante univers. Foreningen ønsker også å gi studentene relevant skrivetrening og ser etter å styrke det sosiale samværet studentene i mellom som studentforening.

§ 3 – Kvalitetsprofil

Teknovatøren skal strebe etter de følgende målene: være det beste studentmagasinet i Norge, høy kvalitet på det skriftlige materialet, være et moderne og innovativt magasin, innta en klar miljøprofil og holde et profesjonelt miljø.

§ 4 – Medlemskap

De som er tatt opp på masterprogrammet ESST eller TIK ved TIK-senteret og ønsker å bidra, er kvalifisert til å bli tatt opp som et medlem.

§ 5 – Generalforsamling

Generalforsamlingen holdes i januar og august hvert år. Forsamlingen innkalles med minst 7 dagers varsel. I dette møtet behandles styrets beretning, regnskap og budsjett.
Medlemmer kan på eget initiativ ta opp andre saker som er tilknyttet foreningen. Alle medlemmer har stemmerett og kan stille til valg i styret. Generalforsamlingen fatter vedtak ved simpelt flertall. Ved endringer i vedtektene er det et krav om kvalifisert flertall (2/3).
Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles hvis minst ¼ av medlemmene krever det, eller på styrets initiativ. Forslag til vedtektsendringer må være i styrets besittelse minst 3 dager før generalforsamling.

§ 6 – Styret

Styret utlyses på generalforsamlingene og skal ha 7 medlemmer fordelt på følgende stillinger: foreningsleder, ansvarlig redaktør, økonomiansvarlig, designansvarlig, arrangementansvarlig, distribusjonsansvarlig og digitale medier-ansvarlig. Ingen person kan besitte flere av stillingene i styret. Stillingene besittes i ett semester med mulighet for gjenvalg.

§ 7 – Disposisjon av økonomiske midler

Foreningens midler skal brukes i henhold til foreningens formål. Det vil stort sett si trykking og drift. Eventuelle overskudd vil bli brukt på sosiale aktiviteter for medlemmene eller overføres til neste år.

§ 8 – Mistillit

Det kan bli erklært mistillit til styret ved kvalifisert flertall. Nyvalg vil da bli foretatt umiddelbart.

§ 9 – Oppløsning

Foreningen kan oppløses ved kvalifisert flertall på to etterfølgende generalforsamlinger. Ved opphør vil midler og eiendeler forvaltes av TIK-senteret.